Dzisiaj jest: 27.5.2018, imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Regulamin

REGULAMIN SERWISU AbcEvent.pl
1.      Postanowienia wstępne
 
1.1  Niniejszy Regulamin określa zasady na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie internetowym AbcEvent.pl.
1.2  Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu internetowego AbcEvent.pl jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 
 
2.      Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
2.1  Operator / Administrator  z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem bok@abcevent.pl
2.2  Serwis AbcEvent.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą AbcEvent.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej www.abcevent.pl, który także może być udostępniany  w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;
2.3  Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, oferty, zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży, poszukiwania i określania warunków wszelkich Eventów i imprez okolicznościowych itp, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
2.4  Towar — event rozumiany jako impreza lub zdarzenie oferowane bądź poszukiwane przez Użytkowników obejmujące wszelkie warunki opisane przez Użytkownika zgodne z  prawem, oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej także rzeczy, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
2.5  Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
2.6  Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, niepowtarzalnego i indywidualnego loginu i hasła część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu
2.7  Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest wykupienie Pakietu; Limity dla poszczególnych kategorii zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu;
2.8  Pakiet – Zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu określone zostały w załączniku nr 4
2.9  Regulamin – niniejszy regulamin;
2.10                     Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu AbcEvent.pl określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
 
 
3.      Warunki korzystania z Serwisu AbcEvent.pl
 
3.1   Każde Ogłoszenie publikowane w Serwisie pochodzi od Użytkownika lub Administratora, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu i dobrymi zwyczajami.
3.2  Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
3.3  Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia, bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy
3.4  Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru lub usług danej firmy. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych konfiguracjach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia. Ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis.
3.5  Publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu powoduje, że dodawanie kolejnych ogłoszeń możliwe jest po wykupieniu przez Użytkownika Pakietu, chyba, że ogłoszenie umieszczane jest Pakiecie płatnym, opisanym w załączniku nr 4.
3.6  Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o możliwości dokonania opłaty, o której mowa w pkt 3.5 lub o możliwości wykupu Pakietu.
3.7  Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
3.8  Treść Ogłoszenia powinna w wyraźny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
3.9  Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
3.10                     Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
3.11                     Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
 
 
4.      Ogłoszenia – Konto
 
4.1  Zamieszczenie Ogłoszenia każdorazowo wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
4.2  W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
4.3  Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji). Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu AbcEvent.pl. Po dokonaniu tych czynności, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
4.4  Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
4.5  W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów wskazana i umieszczona we właściwym dla tego podmiotu rejestrze.
4.6  Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
4.7  Użytkownik może posiadać tylko jeden darmowy wpis w serwisie na daną firmę.
4.8  Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
4.9  Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@abcevent.pl
4.10                     Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@abcevent.pl
4.11                     Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4.4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w załączniku nr 5 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
 
 
5.      Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
 
5.1  Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie AbcEvent.pl wymaga:
5.1.1        wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
5.1.2        dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez smes premium, szybkie płatności lub przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Eurokoncept, grupa Dotpay.pl. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu płatności prosimy składać do firmy Dotpay.pl. Usługi płatności sms są dostępne w sieciach komórkowych: Tmobile, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne). Regulamin usług SMS znajduje się tutaj: Regulamin usługi z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora.
5.1.3        w przypadku przekroczenia Limitu - wykupienia Pakietu lub dokonania opłaty, o której mowa w punkcie 3.5
5.2  Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady co najmniej 7 dni.
5.3  Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia (PREMIUM, PREMIUM PLUS) w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
5.4  Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
5.5  W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte lub zmodyfikowane.
5.6  Ogłoszenie może dotyczyć poszukiwania Towaru, zlecenia usługi lub oferty pracy.
5.7  Niedozwolone jest zamieszczanie w treści Ogłoszeń informacji o usługach o charakterze towarzyskim, lub zawierających w ramach oferty takie usługi.
5.8  W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
5.9  Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
5.10                     Po upływie terminu ogłoszenia w zależności od ilości dni na jakie zostało ono zamieszczone emisja ogłoszenia zostaje automatycznie usunięta z Serwisu.
5.11                     W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia, wyróżniania lub podbijania pozycji ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 3 do Regulaminu.
5.12                     Operator umożliwia dokonanie Użytkownikowi nadpłaty na poczet przyszłego korzystania z płatnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty. Podstawą zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot nadpłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: bok@abcevent.pl l. Zwrot nadpłaty dokonywany jest na podany przez użytkownika nr konta.
Dodane ogłoszenie może być ponownie aktywowane, przedłużane bądź promowane przez serwis AbcEvent.pl na strona, grupach serwisu lub innych.
 
 
6.      Zasady odpowiedzialności
 
6.1  Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie AbcEvent.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
6.2  Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
6.3  Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
6.4  Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
6.5  Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, blokady Konta lub przeniesienia ogłoszenia do innej kategorii
6.6  Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
6.6.1        powszechnie uznane za obraźliwe,
6.6.2        noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
6.6.3        naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
6.6.4        szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
6.6.5        wprowadzające w błąd.
6.7  Operator nie odpowiada za:
6.7.1        brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
6.7.2        realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
6.7.3        działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
6.7.4        składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
6.7.5        usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
6.8  Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
6.9  W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Serwisu AbcEvent.pl od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika
 
7.      Postępowanie reklamacyjne
 
7.1  Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
7.2  Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: bok@abcevent.pl  z dopiskiem "reklamacja / AbcEvent.pl".
7.3  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
7.4  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7.5  Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 
 
8.      Postanowienia końcowe
 
8.1  Regulamin dostępny jest w Serwisie AbcEvent.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
8.2  O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu AbcEvent.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
8.3  O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
8.4  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, chyba, że z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wymagane będzie zastosowanie pozasądowej metody rozstrzygania sporów (dot. postępowań konsumenckich).
8.5  Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed podmiotem uprawnionym do rozstrzygania sporów wskazanym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
8.6  Operator zastrzega sobie także prawo do zmiany formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez siebie działalności. W takim przypadku wszelkie dotychczasowe postanowienia Regulaminu i zawarte umowy zachowują ważność, zaś Operator ma obowiązek poinformować, co najmniej na stronie internetowej Serwisu o dokonanej zmianie organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana formy organizacyjno-prawnej działalności Operatora nie stanowi zmiany Regulaminu.
 
Wykaz załączników do Regulaminu :
Załącznik numer 1 - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu AbcEvent.pl
Załącznik numer 2 – Wykaz przedmiotów zabronionych
Załącznik numer 3 - Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie AbcEvent.pl, usługi Płatnego Odświeżania Ogłoszeń oraz zasady wydawania faktur, w tym w formie elektronicznej
Załącznik numer 4 – Pakiety ogłoszeń oraz cennik
Załącznik numer 5 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (wzór odstąpienia)
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
 
Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu AbcEvent.pl
1.      ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA
 
1.1    Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychjest serwis AbcEvent.pl  zwany dalej "Operatorem".
1.2    Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest przez Administratora Danych Osobowych, powołanego przez Operatora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora.
1.3    Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.abcevent.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
1.4    Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu AbcEvent.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
1.5    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie AbcEvent.pl lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
 
 
2.      GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH
 
2.1    Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Operator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
2.2    Operator w ramach Serwisu AbcEvent.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
2.3    Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Serwisu AbcEvent.pl ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.
2.4    Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
2.5    Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
2.6    Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
 
 
3.      ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
 
3.1    Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
3.2    Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
3.3    Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.
 
 
4.      WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
 
4.1    Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:
4.1.1        zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
4.1.2        dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
4.1.3        monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;
4.1.4        kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
4.1.5        przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
4.1.6        egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć; oraz
4.1.7        oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
4.2    Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
4.3    Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Wiadomości są dostępne do 120 dni. Po tym terminie są usuwane z serwera.
 
 
5.      UDOSTĘPNIANIE DANYCH
5.1    Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora.
5.2    Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
5.2.1        Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
5.2.2        Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
5.3    W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
5.4    Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 
 
6.      METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
 
6.1    Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają w Serwisie Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej Serwisu.
6.2    Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
6.3    Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.
 
 
7.      BEZPIECZEŃSTWO
 
7.1    Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
7.2    Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 
 
Załącznik numer 2 do Regulaminu
 
Wykaz Przedmiotów zabronionych
 
Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:
1)       Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
2)       Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
3)       Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
4)       Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
5)       Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
6)       Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
7)       Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
8)       Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
9)       Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
10)   Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
11)   Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
12)   Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
13)   Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
14)   Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
15)   Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
16)   Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
17)   Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
o    Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
o    Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
o    Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
o    Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
18)   Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
19)   Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
o    tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
o    naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
20)   Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
o    Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);
o    Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
o    Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
21)   Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
22)   Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
23)   Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
24)   Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
25)   Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
26)   Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
27)   Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
28)   Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
29)   Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
30)   Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
31)   Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
32)   Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
33)   Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
34)   Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
35)   Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
36)   Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
37)   Ofert pracy:
o    będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
o    wymagających wpłaty zaliczki
38)   Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.
39)   E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
40)   Zarejestrowane karty SIM.
Zamieszczanie Ogłoszeń niektórych rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo) – np. Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe mogą być przedmiotem ogłoszenia, gdy cena biletu będzie taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie, a w przypadku np. wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie. Ograniczenia te wynikają z odrębnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 ZAPBRANIA SIĘ REKLAMOWANIE INNYCH SERWISÓW,STRON WWW BEZ KONSULTACJI Z SERWISEM.
 
Załącznik numer 3 do Regulaminu
 
Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie AbcEvent.pl usług Płatnego Odświeżania Ogłoszeń
 
1.      Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w Serwisie, które przez kilka dni (min. 7 w zależności od wybranego pakietu) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.
2.      Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.
3.      Zasady publikacji ogłoszenia wyróżnionego
3.1  Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.
3.2  Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez AbcEvent.pl
3.3  Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
3.4  Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od wybranego pakietu. Szczegółowy cennik stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu AbcEvent.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
3.5  Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie AbcEvent.pl.
3.6  Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową. Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
3.7  W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
3.8  Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego.
3.9  W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
4.      Usługa płatnego Odświeżenia Ogłoszenia polega na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu lub przypisanej do Ogłoszenia miejscowości/województwie.
4.1  Użytkownikom dostępne są dwa rodzaje Odświeżenia Ogłoszenia: jednorazowe oraz raz na dobę przez 7 dni, automatycznie.
4.2  Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia uzależniona jest od kategorii Serwisu, w której Ogłoszenia zostaje zamieszczone oraz od wybranego przez Użytkownika rodzaju Odświeżenia Ogłoszenia, o którym mowa w ust 2 powyżej.
4.3  Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.
4.4  Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Odświeżenia Ogłoszenia, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez AbcEvent.pl. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu AbcEvent.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

4.5  W przypadku usunięcia Ogłoszenia, które ma aktywną usługę Odświeżania poprzez Pakiet, pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za usługę Odświeżenia poprzez Pakiet.

 
 
 
Załącznik numer 4
Pakiety ogłoszeń
 
1.       Pakiet Ogłoszeń obowiązuje dla jednej lub łącznie dla kilku kategorii Ogłoszeń, zwanych dalej „Zestawem Kategorii”.
2.       Wartość Limitu aktywnych ogłoszeń dla każdej kategorii opisana jest poniżej w formie tabeli.
3.       Użytkownik ma prawo wyboru spośród kilku dostępnych rodzajów Pakietu obowiązującego dla danej kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii.
4.       Wysokość opłat i rodzaje Pakietów obowiązujących dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii opisana jest poniżej w formie tabel. Podane ceny są cenami brutto.
5.       Operator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za poszczególne Pakiety. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
6.       Operator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat za poszczególne Pakiety, w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
7.       Płatności za Pakiet mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie AbcEvent.pl, w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez operatora płatności w ramach usługi płatniczej.
8.       Po dokonaniu zakupu Pakietu, Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres zarejestrowany w Serwisie otrzyma potwierdzenie zamówienia Pakietu. Aktywacja Ogłoszenia możliwa jest po wykupieniu Pakietu.
9.       Każda aktywacja albo przedłużenie Ogłoszenia powoduje zmniejszenie Pakietu o 1 jednostkę.
10.    Pakiet Ogłoszeń jest ważny przez 90 dni od chwili jego aktywacji. Po tym okresie wykupiony przez Użytkownika Pakiet Ogłoszeń ulega dezaktywacji.
11.    W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Operatora z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego Pakietu nie podlega zwrotowi. Powyższa zasada dotyczy również pojedynczego przekroczenia przez Użytkownika Limitu bezpłatnych Ogłoszeń.
12.    Użytkownikom wystawiane są faktury związane z zakupem Pakietu wyłącznie na ich żądanie.
13.    Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości Towaru czy ustalonych cen.
14.    Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).
15.    Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia.
16.    W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za dodanie
 
 

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
AbcEvent.pl JEST TO PORTAL FIRM I OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH EVENTY, IMPREZY MASOWE I OKOLICZNOŚCIOWE. DARMOWA REJESTRACJA. DARMOWE OGŁOSZENIE W STANDARDZIE.